ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เว็บไซด์ที่น่าสนใจ
dot
bulletสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
bulletภาควิชากีฏวิทยา
bulletกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletฐานข้อมูลสมุนไพร
bulletสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ
bulletกองวัตถุมีพิษ
bulletอนามัยสิ่งแวดล้อม
bulletนิเวศวิทยาของแมลง
bulletกีฏวิทยาทางการแพทย์


คลิ๊กที่นี่   บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
คลิ๊กที่นี่  บริษัท เพอร์เฟค อินนิเซียล (ประเทศไทย) จำกัด
คลิ๊กที่นี่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.เอ็กซ์.กำจัดแมลง
คลิ๊กที่นี่  บริษัท อิคาริ เอ็นไวรอนเมนทอล (เชียงใหม่) จำกัด
คลิ๊กที่นี่  บริษัท  เอ็ม.อิน (ประเทศไทย)  จำกัด
สมาคมกำจัดแมลง แห่งประเทศไทย


การอบรมเชิงวิชาการเกี่ยวกับการจัดการแมลงแบบบูรณาการ

การอบรมเชิงวิชาการเกี่ยวกับการจัดการแมลงแบบบูรณาการ

วันพุธที่  25  พฤษภาคม  2554

ณ  โรงแรม  กรีนเลครีสอร์ท  (ถนนคันคลองชลประทาน สนามกีฬา 700 ปี)

โทรศัพท์  053 - 112888

 

     เริ่มเวลา                                            รายละเีอียดการอบรม

08.00 - 08.40 น.                       ลงทะเบียน

08.40 - 09.00 น.                       ประธานชมรมฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม

09.00 - 10.15 น.                       บรรยายโดย ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (ภาคกีฏวิทยา)
                                                   - เรื่อง การจัดการสัตว์พาหะ  (มด,แมลงสาบ,หนู,เรือด,แมลงวัน)

10.15 - 10.30 น.                       พักรับประทานกาแฟพร้อมของว่าง

10.30 - 12.30 น.                       บรรยายโดย ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง (ภาคกีฏวิทยา)
                                                   - เรื่อง การจัดการสัตว์พาหะ (มด,แมลงสาบ,หนู,เรือด,แมลงวัน)
                                                   - ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม

12.30 - 13.30 น.                       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 14.45 น.                       บรรยายโดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
                                                   - เรื่อง การดูแลขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสุขอนามัยในชุมชนเมือง
                                                   - ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม

14.45 - 15.00 น.                       พักรับประทานกาแฟพร้อมของว่าง

15.00 - 16.30 น.                       บรรยายโดย อ.นิรันดร์  จอนแจ้ง (อุปนายกฝ่ายวิชาการของสมาคมผู้ประกอบกิจการ                                                           กำจัดแมลง)
                                                   - การบรรยายพิเศษ เรื่องการจัดการแมลงแบบบูรณาการ
                                                     (INTEGRATED PEST MANAGEMENT SYSTEM)
                                                   - ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม

16.30 - 17.00 น.                       ประธานชมรมฯ แจกใบประกาศผู้เข้าอบรมพร้อมกล่าวปิดการอบรม

 
Column4

วารสาร ชมรมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงลานนา 2010 article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.